Protect the climate - home

2 stopnie więcej – i co z tego?

Ochrona klimatu na poziomie lokalnym

jako czynnik w walce z ubóstwem

Co to jest ubóstwo?

Przedmioty
Ubóstwo powstaje poprzez niedobór: przychodów, mieszkania, możliwości edukacji, dostępu do opieki zdrowotnej oraz kontaktów sojalnych (© LAZ).

Ubóstwo ma wiele twarzy

Czym właściwie jest ubóstwo? I kiedy człowiek jest uznawany za biednego? Na te tematy od stuleci dyskutują narodowe i międzynarodowe organizacje dobroczynne, rządy, fundacje, instytucje akademickie oraz firmy. Na skutek tego, ubóstwo ma różne definicje.

Ubóstwo absolutne i relatywne

Niektóre definicje ubóstwa biorą pod uwagę tylko dochód. Według Banku Światowego człowiek żyje w absolutnym ubóstwie, jeżeli ma dochód mniejszy niż 1,25 US-$ na dzień. Pojęcie ubóstwa relatywnego orientuje się natomiast, na środowisku społecznym człowieka. Dochód jednostki jest w tym wypadku porównywany do średniego dochodu na głowę obywatela danego kraju. Stąd też określenie „relatywny”. Biedny jest ten, kto posiada znacznie mniej niż jego współobywatele. Według wielu definicji, granica ta jest osiągnięta gdy ktoś zarabia mniej niż 60 procent średniego dochodu.

Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI)

Ubóstwo ma jednak wiele aspektów i często jest czymś więcej niż tylko brakiem pieniędzy. Wskaźnikami ubóstwa są także zły stan zdrowia i niedobór opieki zdrowotnej, niedostateczne wykształcenie, brak współuczestnictwa w procesach społecznych, czy słabe społeczne powiązania. Wskaźnik rozwoju społecznego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. Human Development Index, HDI) stanowi próbę oceny rozwoju krajowego nie tylko poprzez wskaźniki finansowe, czyli np. dochód na głowę mieszkańce. HDI bierze pod uwagę oprócz dochodu na głowę mieszkańca, także długość życia oraz poziom edukacji w danym kraju. Może on przyjmować wartość pomiędzy 0 a 1. Im wyższa jego wartość, tym bardziej rozwinięty jest ten kraj.

Przyczyny i skutki ubóstwa

Przyczyny i skutki ubóstwa są często identyczne, i często występuje wiele przyczyn i skutów w tym samym czasie. W ten sposób tworzy się błędne koło, w którym ubóstwo warunkuje się samo przez siebie i utrudnia dotkniętym nim ludziom uwolnienie się z niego o własnych siłach. Brak możliwości edukacyjnych, złe prowadzenie rządów, zadłużenie, katastrofy naturalne, choroby, głód oraz niedożywienie, wojny i konflikty zbrojne zapobiegają ludzkiemu rozowojowi. Coraz częściej także zniszczenie środowiska naturalnego oraz zmiany klimatu zagrażają człowiekowi oraz są powodami zwiększenia ubóstwa na świecie.

Rozkład ubóstwa

W Azji, żyje więcej ludzi w absolutnym ubóstwie, czyli mając mniej niż 1,25 US-$ dziennie, niż na jakimkolwiek innym kontynencie. W Afryce natomiast, jest najwyższy stosunek biedoty do łącznej liczby mieszkańców. Także jednak w krajach Ameryki Południowej wielu ludzi żyje w biedzie.

Duże różnice można zaobserwować nie tylko pomiędzy różnymi krajami, ale także wewnątrz państw rozkład ubóstwa jest nierównomierny. Tak np. kobiety są częściej dotknięte ubóstwem niż mężczyźni, ludność z obszarów wiejskich jest bardziej zagrożona dalszym zubożeniem niż mieszkańcy miast. Ponadto także dzieci, osoby starsze oraz przedstawiciele ludności rdzennej są wyjątkowo zagrożeni ubóstwem.

Walka z ubóstwem

  • Lateinamerika-Zentrum e.V. on facebook
  • Lateinamerika-Zentrum e.V. Youtube-Channel

Newsletter

Chcecie Państwo być zawsze na bieżąco? Proszę zamówić nasz Newsletter.

Zamów Newsletter » 

 

Forum

Chcecie Państwo dodać słówko od siebie?
Dyskutujcie z nami na forum.

Do forum » 

 

Ankieta

Jakie jest Państwa zdanie na ten temat?

Do ankiety »